پارسیان شهر قدس

  • تیم فوتسال روبوفا از سد پارسیان شهر قدس گذشت

    درخشش تیم نوظهور روبوفا در بازیهای تدارکاتی

    بهگزارشفوتسالکمپ:کمتراز3ماهازشروعتیمداریصنایعآموزشیروبوفادررشتهفوتسالمیگذردکهباوجوداینمدتزمانکم،باشگاهروبوفاتوانستهاستباخریدتیمهایردههایپایهازباشگاهشهیدسرخهایریوهمچنینکسبسهمیهبزرگسالاندرلیگبرترآسیاویژناعتبارخوبیرابرایخودکسبکند.

    متن کامل
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker