فوتسال بانوانمسابقات و لیگ

هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان

برنامه هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش اخبار فوتسال بانوان فوتسال کمپ و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل از روز شنبه ۷ تا ۲۵ دی ۹۸  است.

هفته دوازدهم

جمعه ۲۰ دی ۹۸

سینا بوشهر- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

ملوان بندر انزلی – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی

شهرداری سیرجان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان

ذوب آهن اصفهان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

آویسا خوزستان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز

وچان کردستان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج

 

هفته سیزدهم

جمعه ۲۷ دی ۹۸

شهرداری بم – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم

فولاد مبارکه سپاهان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

نماینده البرز – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج

پالایش گاز ایلام- وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام

همیاری آ. غربی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه

زاگرس شیراز – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز

فرشته کریمی
هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان
هفته چهاردهم

جمعه ۴ بهمن ۹۸

سینا بوشهر- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

ملوان بندر انزلی – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندر انزلی

آویسا خوزستان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز

شهرداری سیرجان- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان

همیاری آ. غربی – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه

ذوب آهن اصفهان – – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

 

هفته پانزدهم

جمعه یازده بهمن ۹۸

وچان کردستان- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج

پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام

شهرداری بم – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم

نماینده البرز – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج

زاگرس شیراز – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز

فولاد مبارکه سپاهان – آویسا خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه

لیگ برتر فوتسال بانوان
هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان
هفته شانزدهم

جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فولادشهر فولادشهر

شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان

نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج

آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز

همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

 

هفته هفدهم

جمعه ۲۵ بهمن ۹۸

پالایش گاز ایلام – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام

ملوان بندر انزلی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی

شهرداری بم – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم

وچان کردستان – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج

زاگرس شیراز – نماینده البرز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

 

هفته هجدهم

جمعه ۲ اسفند ۹۸

آویسا خوزستان – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

شهرداری سیرجان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر سیرجان

نماینده البرز – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج

ذوب آهن اصفهان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

همیاری آ. غربی – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

زاگرس شیراز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

لیگ برتر فوتسال بانوان
هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان
هفته نوزدهم

جمعه ۹ اسفند ۹۸

سینا بوشهر – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

ملوان بندر انزلی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی

شهرداری بم – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم

وچان کردستان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج

پالایش گاز ایلام – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام

فولاد مبارکه سپاهان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

 

هفته بیستم

جمعه ۱۶ اسفند ۹۸

سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم

نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج

همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

 

هفته بیست و یکم

چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸

سینا بوشهر- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

ملوان بندر انزلی – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی

شهرداری سیرجان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی سیرجان

وچان کردستان – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج

فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

آویسا خوزستان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

 

هفته بیست و دوم

دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

نماینده البرز- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج

زاگرس شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

شهرداری بم -وچان کردستان  – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم

ذوب آهن اصفهان – شهرداری سیرجان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام

همیاری آ. غربی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

تگها

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker